proper

[ˈprɒpə(r)] [ˈprɑːpər]

adj. 真正的,像样的;实际上的,严格意义上的;正确的,合适的;合理的,合乎体统的;非常有礼貌的,循规蹈矩的;<正式> 特有的,专有的;完全的,彻底的;<英,非正式> 用于强调地道的;(圣诗、教义、祷词等)用于某特定场合的;(纹章)原色的;(数)真的,正常的

adv. <英,非正式> 完全地,彻底地;<英,非正式> 正确地,恰当地

n. 特定季节(或节日)的礼仪

【名】 (Proper)(英、德)普罗珀(人名)

[ 比较级:moreproper 最高级:mostproper]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 15:34:57 2023-03-27 14:02:59 2023-03-27 15:54:42 2023-03-27 15:18:23 2023-03-27 16:00:42 2023-03-27 13:57:43 2023-03-27 15:38:58 2023-03-27 14:02:24 2023-03-27 13:51:00 2023-03-27 15:21:29 2023-03-27 16:02:11 2023-03-27 13:59:33 2023-03-27 15:20:51 2023-03-27 15:49:47 2023-03-27 14:39:21 2023-03-27 14:03:29 2023-03-27 14:23:43 2023-03-27 13:58:42 2023-03-27 15:29:00 2023-03-27 15:55:07