pink

[pɪŋk] [pɪŋk]

adj. 粉红色的;(因窘迫、愤怒或剧烈活动而)脸色发红的;同性恋的;<非正式,贬>左倾的;石竹科的;兴奋的(tickled pink)

n. 粉红色;粉红色衣服或衣料;<非正式>粉红色葡萄酒;石竹;<史>尖尾帆船;满面红光,容光焕发(in the pink (of));粉红色桌球;<旧>微黄颜料;<非正式>左倾的人;<旧>精英,典范

v. <英>(车辆引擎)发响爆声,爆震;变成粉红色;<澳新>(贴身地)剪(羊毛);剪成锯齿状;<罕>(用武器或投掷物)刺,戳,扎;嘲笑,批评;<古>装饰

【名】 (Pink)(美、英、加、德、菲)平克(人名)

[ 复数:pinks 第三人称单数:pinks 现在分词:pinking 过去式:pinked 过去分词:pinked]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 00:39:10 2023-03-23 00:44:48 2023-03-22 23:31:05 2023-03-22 22:47:15 2023-03-23 00:38:24 2023-03-22 22:37:24 2023-03-22 23:37:31 2023-03-23 00:58:19 2023-03-22 22:39:24 2023-03-22 23:48:54 2023-03-23 01:01:35 2023-03-23 01:03:02 2023-03-22 22:48:52 2023-03-23 00:51:36 2023-03-22 23:03:48 2023-03-22 23:40:09 2023-03-23 01:00:17 2023-03-22 23:49:48 2023-03-22 23:32:08 2023-03-22 22:57:49